ข้อกำหนดในการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2024

1. คำอธิบายบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดข้อตกลงระหว่างคุณกับ qrcodew.com เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

2. ความรับผิดของผู้ใช้

 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ
 • คุณตกลงที่จะไม่มีการรบกวนหรือทำลายบริการของเราในทางใดๆ
 • คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของเราเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ส่วนบุคคล

3. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน

 • บริการของเราอาจมีค่าใช้จ่าย และอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะจะแจ้งให้คุณทราบโดยชัดเจนเมื่อคุณใช้บริการ
 • คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดการชำระเงินของเรา
 • เนื่องจากบริการเป็นบริการเสมือนจริง หากจ่ายค่าบริการและส่งมอบบริการไปแล้ว จะไม่สนับสนุนการคืนเงิน

4. เงื่อนไขการใช้บริการ

 • คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎการใช้บริการและนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ทั้งหมด
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้ทุกเมื่อตามดุลการตัดสินของเรา

5. การเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดการให้บริการ

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, ระงับ, หรือยุติบริการของเราได้ตลอดเวลาตามดุลเด่นของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คุณยินยอมว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการให้บริการ

6. การจำกัดความรับผิด

 • คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเป็นพิเศษหรือตามผลของการใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล ฯลฯ

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เราเก็บไว้ทุกสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในการให้บริการของเรา เช่นซอฟต์แวร์, ตราสินค้า, โลโก้ ฯลฯ ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดสามารถลอกเลียนแบบหรือทำกระจกสำเนาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้

8. เงื่อนไขอื่นๆ

 • ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับบริการ แทนที่จะมีข้อตกลงก่อนหน้าที่เป็น口 หรือเขียนระหว่างคุณและเรา
 • หากมีข้อบทใดของสัญญานี้ถือว่าโมฆะหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อบทดังกล่าวจะถูกถอดออก โดยไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการดำเนินการของข้อบทที่เหลือ

9. คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก้ไขใด ๆ จะถูกโพสต์บนหน้าเว็บนี้ คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบข้อตกลงการให้บริการล่าสุด การใช้บริการต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

10. ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยใช้วิธีต่อไปนี้: [email protected]